డెబియన్ ప్రాజెక్ట్ - అంతర్జాతీయ ఆపరేటింగ్ సిస్టంగా దాని రూపాంతరం

Speakers: Gorla Praveen prabhat

Track: Telugu

Type: Short talk

Room: Rex

Time: Jan 23 (Sat): 12:00

Duration: 0:20

అంతర్జాతీయ ఆపరేటింగ్ సిస్టంగా డెబియన్ ప్రాజెక్ట్ రూపాంతరం

URLs